Üritused, koolitused

Koolitused:

2014-2015 arendas MTÜ Igale Lapsele Pere piirkondlikke tugigruppe koos koolitusprogrammi Fairstart moodulite ja teemade läbimisega. Tugigruppide arendamist toetas hasartmängumaksu nõukogu.

2016 jätkub piirkondliku töö ja kasuvanemate tugigruppide arendamine. Projekti toetab hasartmängumaksu nõukogu.

  

MTÜ Igale Lapsele Pere sisekoolitajate koolitus

2016. aasta detsembris alustab MTÜ Igale lapsele pere sisekoolitajate koolitusprogramm 160 AK ulatuses.

MTÜ Igale lapsele pere sisekoolitajate väljaõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada metoodika, mis võimaldab tulemuslikult läbi viia kasuvanematele, sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele ning valdkonna teenusepakkujatele mõeldud koolitusi.Väljaõppe läbimine annab baasi hooldust vajavate lastega tegelevatele täiskasvanutele mõeldud koolituste kavandamiseks ja läbiviimiseks, pakkudes kaasaegset metoodikat
koolitusprotsessi juhtimiseks.

Programmist ja põhimõtetest

Sisekoolitajate väljaõppe eesmärk on õpetada kompetentse, mis on
koolitajatele vajalikud koolituste kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Programm koosneb 10 õppesessioonist, kokku 20 õppepäeva.

Väljaõppe tulemusena selles osaleja:

valdab peamisi suhtlemismudeleid ning oskab neid eesmärgipäraselt kasutada;
tunneb kiindumusteooriat ja selle osa lapse arengus;
mõistab koolitaja vastutust koolitusprotsessi kui terviku juhtimisel ja jälgib täiskasvanute koolitaja ning suhtlemistreeneri kutseeetika printsiipe;
on teadlik kolmest peamisest protsessist grupiviisilisel koolitusel (õpi-, grupi- ja isiksusliku kasvu protsess) ning valdab nende juhtimise peamisi võtteid;
tunneb täiskasvanute koolitamise põhiprintsiipe ning väärtustab kaasava õpikeskkonna kujundamist;
oskab välja selgitada õpivajadused ning kavandada õpivajadustele vastava eesmärgipärase koolitusprotsessi, sh koolitusprogrammi, õppemeetodid õppematerjalid;
märkab isiksusliku kasvu protsesse ja teab, kuidas toetada õppijat ärevuse ja vastupanu korral;
Väljaõppe programm ja ajakava – õppekava on lepingu alusel välja töötatud üksnes lepingus määratletud isikute koolitamiseks.

Sisekoolitaja väljaõppe lõpetamise edukaks lõpetamiseks on õppija:

esitanud kõik iseseisvad ülesanded
on osalenud 80 % praktikumidest
sooritanud edukalt teooria-arvestuse
viinud läbi koolituse õppegrupi liikmetele
Kirjandus, mille lugemine on väljaõppel osalemise eelduseks: Rygaard N. P.
“Kiindumushäirega laps”

Koolitajad

Väljaõppe põhijuhendajad on riikliku kutsetunnistusega koolitajad. Lisaks
kaasame sisekoolitajate väljaõppe läbiviimisesse mitmeid tunnustatud
kasuperede valdkonna praktikuid ja koolitajaid. Meie koolitajatel on
pikaajaline koolitamise kogemus ning täiskasvanute koolitajate
kutsetunnistused.

Väljaõppe edukalt lõpetanutel on võimalus alustada suhtlemistreeneri kutse
taotlemist, samuti on koolitus sobivaks kvalifikatsioonikoolituseks
täiskasvanute koolitajatele.

Õppemaks

Õppemaksu tasub MTÜ Igale Lapsele Pere

Kontakt ja info

Õppekava on välja töötatud tellija vajadustest lähtuvalt ja järgides TÄKSi
kvaliteedi tagamise põhimõtteid. 

Kuna tegemist on ühingu kinnise sisekoolitusega ja organisatsiooni ja meeskonda arendava projektiga, siis õppekavaga tutvumiseks ja täiendavate küsimuste ja info saamiseks palun võtta ühendust info@kasupered.ee või anneli@gekokoolitus.eu või 5131993

Koolitusprogramm viiakse läbi koostöös OÜ\'ga Geko Koolitus (www.gekokoolitus.eu).http://gekokoolitus.eu/mtu-igale-lapsele-pere-sisekoolitajate-koolitus/

 

MTÜ Igale Lapsele Pere täiskasvanuhariduse majandustegevusteate number on: 157857.

 

See lehekülg on muudetud 14/10/16 @ 08:17.