Põhikiri

Mittetulundusühingu Igale Lapsele Pere põhikiri


Mittetulundusühingu "Igale Lapsele Pere" (edaspidi: Ühing) põhikiri on kinnitatud 04.06.2016
üldkoosoleku otsusega.


I Ühingu nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta
1.1. Ühingu ametlik nimi on "Igale Lapsele Pere”. Ühing on kodanikualgatusel põhinev
vabatahtlik, heategevuslik ning avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik organisatsioon.
1.2. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Harjumaa, Harku vald.
1.3. Ühingu tegevuse eesmärgiks on luua positiivset ja püsivat muutust vanemliku hooleta laste
ja noorte hooldussüsteemis, tagamaks vanemliku hooleta jäänud lapsele ja noorele turvaline ja
püsiv perekonnas hooldamine.
1.4. Oma eesmärgi saavutamiseks viib Ühing aktiivselt ellu järgmisi tegevusi:
1.4.1. Koondab hooldusperesid ja –vanemaid, samuti neid, kellel on potentsiaalne huvi
kasuvanemaks hakata ning inimesi, kes soovivad oma panusega toetada valdkonna arengut;
1.4.2. Tegutseb algatajana, mõjutajana ja teavitajana vanemliku hooleta jäänud laste ja
hooldusperedega seonduvates küsimustes;
1.4.3. Teeb koostööd riigi- ja omavalitsusasutuste ja teiste nii Eesti kui välisriikide
organisatsioonidega, kes töötavad samade eesmärkide nimel, et tegutseda laste huvide ja õiguste
kaitsel ning välja töötada ja pakkuda kvaliteetseks perekeskseks asendushoolduseks vajalikke
teenuseid;
1.4.4. Korraldab erinevaid temaatilisi või liikmete ja meeskonna arenguks vajalikke
üritusi.
1.5. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.6. Ühing on asutatud tähtajatult.


II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning Ühingust väljaastumise ning väljaarvamise
tingimused ja kord
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes soovib arendada Ühingu
eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, toetada Ühingu missiooni ning on nõus järgima Ühingu
põhikirja. Liikmeks astumiseks esitab soovija Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse.
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab/või kinnitab Ühingu juhatus või
põhikirja punktis 2.5. toodud juhul üldkoosolek 60 päeva jooksul alates avalduse esitamise
kuupäevast. Väljaarvatud liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse
arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus langetakse juhatuses lihthäälteenamusega.
Mittetulundusühingust välja arvatud liikmele teatatakse tema ühingust väljaarvamise otsuse
tegemisest ja selle põhjusest kirjalikult 3 päeva jooksul peale juhatuse või üldkoosoleku otsuse
vastuvõtmist/kinnitamist.
2.3. Ühingu liikmel on õigus isikliku avalduse alusel MTÜ-st välja astuda. Juhatus kustutab
Ühingust väljaastunu liikmete nimekirjast.
2.4. Ühingu liikme võib välja arvata piikonna ettepanekul ja/või juhatuse otsusega, kui:
2.4.1. Ühingu liige ei ole otsusele eelneva kahe aasta jooksul panustanud või osalenud
üheski Ühingu tegevuses; (vt 3.2.2.)
2.4.2. Ühingu liige on oma tegevuse või käitumisega kahjustanud Ühingu mainet ja/või
tegutsenud teadlikult ja otseselt vastuolus Ühingu põhikirjaliste eesmärkidega.
2.5. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse
otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.


III Liikmete õigused ja kohustused
3.1. Ühingu liikmel on õigus:
3.1.1. Osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
3.1.2. Olla valitud Ühingu juhatuse ja muude organite (volinikud, komisjonid jm)
liikmeks;
3.1.3. Saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet Ühingu tegevuse kohta.
3.2. Ühingu liige kohustub:
3.2.1. Järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu organite otsuseid;
3.2.2. Osalema vähemalt kord aastas Ühingu või piirkondliku üksuse tegevuses;
3.2.3. Teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja
aadressi ning isikukoodi ja teatama uued andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast nende
muutumist;
3.3. Liikmemaksu, sisseastumismaksu ja muid täiendavaid varalisi kohustusi võib Ühingu
liikmele panna ainult vastavalt lihthäälteenamusega üldkoosoleku otsusele.


IV Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal Ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
4.2.1. Põhikirja muutmine;
4.2.2. Eesmärgi muutmine;
4.2.3. Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.2.4. Majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.5. Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
4.3.1. Majandusaasta aruande kinnitamiseks;
4.3.2. Juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu
liikmetest;
4.3.3. Muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab Ühingu juhatus vähemalt 10 (kümme) päeva enne
üldkoosoleku toimumist igale Ühingu liikmele elektroonilise teate, näidates ära üldkoosoleku
toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poolte koosolekul osalenud
Ühingu liikmetest.
4.6. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi
muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek.
4.7. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt
hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed.


V Juhatus
5.1. Ühingu tegevust juhib ja esindab juhatus, milles on kolm kuni viis liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
5.3. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kelle ülesandeks on juhatuse ja
Ühingu igapäevase tegevuse koordineerimine.
5.4. Juhatuse esimees esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes üksinda, teised juhatuse liikmed
kahekesi.
5.5. Tavapärasest tehingust erineva tehingu (tegevuskavast ja teistest planeeritud tegevustest
väljaspool) sooritamiseks peab olema juhatuse otsus.
5.6. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.


VI. Piirkonnad
6.1. Ühingu piirkond vastab mittetulundusühingute seaduses sätestatud nimetusele “osakond”.
6.2. Ühingu piirkond moodustatakse Ühingu eesmärkide paremaks saavutamiseks ja liikmete
töö korraldamiseks kohalikul tasandil.
6.3. Ühingu piirkond ei ole juriidiline isik.
6.4. Vähemalt viis Ühingu liiget võivad territoriaalsel alusel moodustada Ühingu piirkondliku
üksuse, sellekohane ettepanek esitatakse nende poolt Ühingu juhatusele.
6.5. Ühingu piirkondliku üksuse kinnitab Ühingu juhatus.
6.6. Piirkonna esimesel koosolekul valitakse piirkonnajuht.
6.7. Ühingu juhatus või üldkoosolek võib määrata piirkonnajuhi ka ilma piirkondlikku üksust
moodustamata, kui seda on vaja Ühingu eesmärkide elluviimiseks.
6.8. Piirkond ei saa kasutada Ühingu rahalisi vahendeid iseseisvalt. Rahaliste vahendite
piirkondlik kasutamise õigus antakse Ühingu juhatuse poolt kehtestatud korras iga projekti
kohta eraldi.
6.9. Piirkonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande Ühingu juhatusele nädala
jooksul peale aruandlusnõuet.


VII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine
7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle
Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja
kantud sarnaste eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule
juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

 

See lehekülg on muudetud 06/02/17 @ 20:34.